Уведомление за получено искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ от 27 май 2021

До Комисия за финансов надзор

До Българска фондова борса АД

До Инвестиционната общност

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 26.05.2021 г. Съвета на директорите на
„Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ получи искане от „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК
831372469, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“
51 Б по реда на т. 36 „Ред за 
упражняване на варантите /право на записване на базовия инструмент“ от
Проспект за публично предлагане на до 232 017 800 броя безналични поименни
свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ
(Проспекта), потвърден с Решение № 707-Е от 06.10.2016 г. на Комисията за
финансов надзор за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на
„Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ в срок до 14 дни от получаването на искането, на
което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите. „ФеърПлей
Интернешънъл“ АД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне
на искането, притежава над 3% от емисията варанти.

Съвета на директорите на „Феърплей Пропъртис“
АДСИЦ на свое заседание на ще разгледа постъпилото искане и ще вземе решение за
свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „Феърплей Пропъртис“
АДСИЦ в предвидения в Проспекта срок.

 С
уважение,

 Райчо
Дянков    

Председател
на СД и Изпълнителен директор

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ