ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

            Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" №51Б, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.09.2020 г. в 10.00 часа в гр. София, в офис сграда „Хил Тауър“, с адрес бул. „Джеймс Баучер” № 76А, в залата на първи етаж,  при следния дневен ред и проекти за решения:

 1.         Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

2.         Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

3.         Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г.

4.         Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.: Райчо Николов Дянков – Изпълнителен директор и председател на СД; Миглена Венцеславова Димитрова – член на СД; Виолета Василева Кабзималска-Тахрилова – Член на СД.

5.         Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2019г.

6.         Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г.

7.         Избор на членове на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, определяне на мандата им и възнаграждение. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Светла Димитрова Ангелова, Веселин Борисов Воденичаров и Анелия Петкова Ангелова-Тумбева за членове на Одитния комитет на Дружеството. Избира членовете на одитния комитет за срок от 3 /три/ години. Определя брутно възнаграждение на Светла Димитрова Ангелова в размер на 200 (двеста) лева на заседание, на Веселин Борисов Воденичаров в размер на 200 (двеста) лева на заседание и на Анелия Петкова Ангелова-Тумбева в размер на 390 (триста и деветдесет) лева на заседание.

8.         Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ за 2019 г. Предложение за решение: ОСА на Дружеството разпределя  брутен дивидент за 2019 година в общ размер на 358 197,17 лв. или 90 % от печалбата за разпределение в размер на 397 996,85 лева преобразувана по реда на чл. 10, ал.3 от ЗДСИЦ и при съобразяване с изискванията на чл. 247а от ТЗ,  или в брутен размер от 0,0108 лв. на акция.  Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

9.         Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет Теодора Иванова Цветанова регистриран одитор № 0771/2012 г., чрез предприятието на регистрирания одитор „ИНВЕСТЕКС ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 203039206 да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2020 г.

10.       Приемане на решение за Промяна в Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

11.       Овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за сключване на сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ да сключат сделка попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в сключване на договор за отдаване под наем на хотел „Св. Иван Рилски“ – гр. Банско  със застроена площ 1949,05 кв. м., надземна разгъната застроена площ от 8887,07 кв. м. и 4350,08 кв. м. площ разположена под земята във Ваканционно селище „Св. Иван Рилски”, изграден в имот  № 089021 в  местност  “Св. Иван” –  гр.  Банско,  целият  с  площ 13 246 кв. м.

            Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. 

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" №51Б, всеки работен ден от 9 до 17 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ – http://fpp.bg/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. 

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.10.2020 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, на основание ЗППЦК, пълномощното за участие в общото събрание на акционерите следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество. В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице – акционер не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическото лице – акционер и  изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. 

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. 

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството http://fpp.bg/.  При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@fpp.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо съгласно действащия устав на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

            Съветът на директорите  на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите на дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на 07.09.2020 г. е 33 145 400 броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“  АДСИЦ свикано за 17.09.2020 г. е 03.09.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на втората обявена дата – 02.10.2020 г. правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за второ редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ АД е 18.10.2020 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

                                                                                        Председател на СД и Изпълнителен директор: …………………

                                                                                                                           Райчо Дянков