Промяна на Директор за връзки с инвеститорите във "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ

от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, с ЕИК 131457471, представлявано от изпълнителният директор Райчо Дянков

Правно основание: чл. 100ш, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично  предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, във връзка с чл. 17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на  регистрите на Комисията за финансов надзор

Относно: Промяна на Директор за връзки с инвеститорите

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Считано от 05.05.2020 г. за Директор за връзки с инвеститорите на дружество „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е назначен г-н Александър Цветков, който заменя на тази длъжност г-жа Милена Захариева – Силаги. Адресът за кореспонденция с Александър Цветков е гр. София, бул. „Черни връх“ № 51Б, тел. 02 988 24 13, ел. поща: office at fpp.bg