Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1.