„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ успешно пласира втора по ред облигационна емисия

София, 31 януари 2013 г.


   Към 30.01.2013 г. „ФеърПлей пропъртис” АДСИЦ успешно пласира втора по ред емисия корпоративни обезпечени облигации на дружеството.
    Размерът на емисията е 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) евро. Номиналната и емисионната стойност на една облигация е съответно 1 000 (хиляда) евро.
    Облигациите са обикновени, лихвоносни, безналични (регистрирани при „Централен депозитар” АД), поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми.
 Първичното предлагане на облигации се извършва при условията на частно предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане). След записването на ценните книжа и сключването на облигационния заем, те ще бъдат заявени за регистрация в регистъра на емитентите при Комисията за финансов надзор и за търговия на „Основен пазар на Българска Фондова Борса, Сегмент за облигации”.
 Настоящата емисия облигации е строго целева и ще се използва за финансиране на проектиране и строителство на етап груб строеж на сграда за комплексно обществено обслужване и открит басейн във ваканционен комплекс ”Санта Марина”, гр. Созопол, както и за финансиране на довършителни работи и обзавеждане на сграда за комплексно обществено обслужване във ваканционен комплекс ”Санта Марина”, гр. Созопол.
    Средствата от емисията облигации няма да бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на Данък добавена стойност.
    Лихвата по облигационната емисия е плаващ лихвен процент в размер на 3 (три) месечния Euribor плюс надбавка от 550 базисни пункта, но не по-малко от 6.50% (шест цяло и пет десети процента) годишно, платим на 3 (три) месечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните тримесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация.
    Изплащането на главницата ще бъде извършвано на 6 месечни периоди  съгласно погасителен план.  Емисията е със срок за погасяване 96 месеца (деветдесет и шест месеца) след датата на издаване на облигациите.


 


***
    „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 61,70 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 410 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
   Към края на декември 2012 г. инвестиционният портфейл на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ включва 10 проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 386 хил.кв.м, а извършените от дружеството инвестиции към края на годината са в размер на 205 млн. лв.


Компанията е носител на редица престижни награди, сред които:
  • „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите в България;


  • „Най-добра IR електронна страница” за 2008 г. на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България;


  • Второ място в Годишната класация на вестник „Дневник”  – „100-те най-добри компании на борсата в България за 2009 г.” в раздела „Най-добър АДСИЦ в имоти”.

Проектите на дружеството са отличени с множество награди:
  • Най-мащабният проект на фонда – ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава приз „Ваканционен комплекс на годината” от конкурса „Сграда на годината 2006”.


  • Интернет страницата на ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е с отличие „Най-добър сайт в категория Имоти” от международния уеб фестивал „Албена 2008”.


  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на награда „Най-добър морски проект” от международния конкурс „Най-добър проект 2009”, организиран в рамките на Годината на България в Русия.


  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол притежава Златен приз “Най-добър проект на България 2010” на руското издание „Homes Overseas”.


  • Проектът на дружеството Хотел, СПА и Апартаменти „Св. Иван Рилски”, гр. Банско е отличен с награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за „Най-добър ваканционен четиризвезден хотел в България за 2009 г.”.


  • Ваканционно селище „Санта Марина”, гр. Созопол е носител на приза „Най-добро ваканционно селище на 2010 г.” от БХРА.

–––––––––––––––––––––––-
За повече информация:
Снежана Йотинска, Директор за връзки с инвеститорите
Тел.: 02/ 8 199 121; e-mail: s.yotinska@fpp.bg