Отчет за изпълнението на задълженията по облигационната емисия на дружеството

На 10.04.2008 г. в БФБ-София АД е постъпил тримесечен отчет по чл. 100е, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК към 31.03.2008 год., за изпълнение на задълженията по емисия облигации издадени от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /BFPP/ с ISIN код BG2100030068.