Информация относно разпределение на дивидент за 2007г.

   На 08.04.2008 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа увеличението на капитала на дружеството от 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лева на 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева, разделен в същия брой акции. Дружеството предприе всички необходими действия новата емисия от увеличението на капитала в размер на 5 125 370 (пет милиона сто двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) броя акции да бъде регистрирана в „Централен депозитар” АД до  08.04.2008 г.
   Предвид това приетият от Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ размер на дивидент от 8 000 000 (осем милиона) лева, ще бъде разпределен между 55 825 370 бр. акции.
   Бутният размер на дивидента на една акция, който акционерите ще получат е в размер на 0,1433 (нула цяло и хиляда четиристотин тридесет и три десетохилядни) лева, при закръгление до четвърти знак след десетичната запетая.