Информация относно разпределение на дивидент за 2007г.

   На основание чл.28, ал.3, във връзка с чл.27 ал.1, т.2 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви информираме за следното:  
   Приетата от Общото събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ част от печалбата за разпределение, в размер на 8 000 000 (осем милиона) лв., ще бъде разпределена при акционерен капитал в размер на 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лв., разделен в същия брой акции. Брутният дивидент за една акция при вписан капитал в размер на 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лв. е 15,779 (петнадесет цяло и седемстотин седемдесет и девет хилядни) стотинки при закръгление до трети знак след десетичната запетая.
   Притежателите на новоиздадените 5 125 370 (пет милиона сто двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) броя акции няма да участвуват в разпределението на посочената печалба поради забавяне на вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Забавянето на вписването се дължи на обективни за „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ причини. Дружеството е внесло необходимото заявление за вписване в Агенцията по вписванията на 11 Март 2008 г., т. е. непосредствено след приключване на подписката – Вх. № 20080311161306,  като поради неспазване на законоустановения еднодневен срок от страна на Агенцията и към настоящия момент новоиздадените акции (новият размер на капитала) не са вписани в Търговския регистър.