На 04.04.2008г. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за банков кредит

На 04.04.2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за банков кредит при следните параметри:


• Вид на кредита: Инвестиционен кредит;
• Сума на договора: 6 250 000 (шест милиона двеста и петдесет хиляди) евро, от които сумата в размер до 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) евро ще бъде използвана за рефинансиране на вече закупени поземлени имоти, а сумата в размер до 5 000 000 (пет милиона) евро  – за финансиране на 100% от стойността на поземлени имоти, с обща площ от около 50  000 кв.м.,  находящи се в околностите на гр. София;
• Краен срок на договора: Крайният срок за изплащане на всички задължения по кредита е съответното число на 36 (тридесет и шестия) месец от датата на първото отпускане на средства по кредита, но не по-късно от 30.03.2011 г.