“ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ увеличава капитала си на 55 826 000 лв.

Kомпанията разпределя по 14.33 стотинки дивидент на акция


София, 10 март 2008 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ ще увеличи капитала си от 50 700 000 лв. на 55 826 000 лв., след успешно приключване на подписката за четвъртото по ред първично публично предлагане на акции на дружеството.
До крайния срок 6 март бяха записани и платени общо 5 126 000 акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 2.25 лв. всяка, а по набирателната сметка на дружеството постъпиха 11 533 500 лв. Заявените книжа представляват 50,55% от цялата предложена емисия от общо 10 140 000 броя акции.


Набраните средства са достатъчни за осигуряване на собственото финансиране на обявените нови проекти на” ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ – коментира Маню Моравенов, изп. директор.


Фондът ще разпредели по 0,1433 лв. дивидент на акция, включително книжата от новата емисия. Дружеството обяви близо 8.87 млн. лв. печалба за разпределение след 13 кратен ръст на нетната печалба, в одитирания си отчет за 2007 г.***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.). Съгласно информация от последният проспект на дружеството пазарната стойност на активите му към ноември надхвърля 170 млн. лв.
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,89 % дял в капитала.