Годишно Общо събрание на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ свиква ОСА на 25.03.2008 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Будапеща № 2 – хотел Арена ди Сердика, при следния дневен ред:

– Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;
– Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;
– Доклад на регистрирания одитор за 2007 год.;
– Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
– Избор на регистриран одитор;
– Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2007 год.;
– Промени в органите на управление на дружеството;
– Вземане на решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: ОСА на дружеството разпределя брутен дивидент за 2007 г. в размер на 8 000 000 лв. или 90.19 % от печалбата за разпределение, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 8 869 990.61 лв.;
– Мотивиран доклад на Съвета на директорите по реда на чл. 114а от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на СД за извършване на сделките по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.
– Вземане на решение за овластяване на СД на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ за извършване на сделки по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Според приложения мотивиран доклад на Съвета на директорите сделката е със следните параметри:

1. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради с разгъната застроена площ 2 978 кв.м. (съставляващи  Търговски комплекс от Етап 1 на Ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол), и/или договори за наем на обособени части от Търговски комплекс от Етап 1 на Вак  анционно селище Санта Марина, гр. Созопол;
2. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради с разгъната застроена площ 941 кв. м. (съставляващи  Търговски комплекс от Етап 2 на Ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол), и/или договори за наем на обособени части от Търговски комплекс от Етап 2 на Ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол;
3. Договор за наем на търговско-обслужващи сгради заедно с три плувни басейна и прилежащо пространство с обща разгъната застроена площ 12 160 кв. м. (общо съставляващи  Търговски комплекс от Етап 3 на Ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол), които предстои да бъдат изградени в УПИ в местността Санта Марина, землището на гр. Созопол, и/или договори за наем на обособени части от Търговски комплекс от Етап 3 на Ваканционно селище Санта Марина, гр. Созопол;
4. Договор за наем на почивна база в с. Черноморец;
5. Договор за наем на хотел със застроена площ 1 949.05 кв. м., с обща разгъната застроена площ 13 237.45 кв.м., в това число 8 887.07 кв.м. разположение на и над терена и прилежащите им 4 350.38 кв. м. разгъна застроена площ разположена под терена във Ваканционно селище Св. Иван Рилски, изградено в имот в местността Св. Иван, гр. Банско.

Договорът/договорите да бъде/бъдат сключени при следните условия:

Срок: не по-кратък от 3 години
Цена: не по-ниска от определената в пазарната оценка.;
Страни по сделката: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /наемодател/ и ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт ЕООД /наемател/;

– При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.04.2008 год. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.03.2008 год.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 07.03.2008 год.