ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключва 2007г. с 11.1 млн. лв. печалба

Дружеството преизпълни прогнозите си от ноември 2007 г.


София, 30 януари 2008 г.


„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ постигна близо 8.87 млн. лв. печалба за разпределение към 31 декември 2007 г., видно от публикувания отчет за 4-то тримесечие на 2007г. Това е с 670 хил. лв. над прогнозираните през ноември миналата година 8.2 млн. лв. за разпределение.
Компанията отчита 11.128 млн. лв. нетна печалба и 47 864 хил. лв. приходи от продажби в неодитирания си отчет към 31.12.2007г.***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (14.59% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2007 г.). Съгласно информация от последният проспект на дружеството пазарната стойност на активите му към ноември надхвърля 170 млн. лв.
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 65,5 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 220 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.