ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ увеличава капитала си с 10.14 млн. нови акции

Компанията ще стане най-големият АДСИЦ по регистриран капитал при записване на цялата емисия

София, 6 ноември 2007 г.

На 5 ноември 2007 г. Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ реши да увеличи капитала на дружеството от 50.700 млн. лв. на 60.840 млн. лв. чрез емисия от 10.140 млн. нови акции, с номинал 1 лв. и емисионна стойност 2.25 лв. за брой.

„ФеърПлей Пропъртис” ще започне новата 2008 година с четвърто по ред увеличение на капитала. Фондът би станал най-големият АДСИЦ по регистриран капитал, ако бъде записана цялата нова емисия. Тя представлява точно една пета от досега емитираното, което означава, че срещу всяка стара акция ще бъде издадено по едно право, а с пет права ще може да се запише по една от новите ценни книги.

„Доказахме способностите си да инвестираме в рентабилни активи какъвто е ваканционното селище „Санта Марина” в Созопол. Това увеличение ще осигури достатъчния акционерен капитал за финансиране на новите проекти на дружеството през 2008 г., а емисионната цена е пресметната така, че да не разводнява капитала, като същевременно не се прехвърлят и средства от новите акционери към сегашните, чрез продажбата на права, т. е. целта е новия ресурс да влезе като капитал във фонда” каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.

Всички нови акции ще бъдат от един клас с досега емитираните – обикновени, безналични и поименни, с право на един глас в общото събрание, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията. Мениджър на увеличението е ИП „Капман”.

„ФеърПлей Пропъртис” ще разнообрази активите си с нов проект за жилищен комплекс от затворен тип в древния балнеоложки център Сандански, стана ясно в края на октомври. Инвестицията на стойност 21 млн. лв. ще диверсифицира портфейла от морски и планински ваканционни селища на дружеството. Седмица по-рано фондът публикува най-сполучливия отчет до момента, като обяви 7.9 млн. лв. нетна печалба и близо 6 млн. лв. за дивиденти, половината от които бяха реализири в рамките на третото тримесечие. Към 30 септември дружеството управлява активи с балансова стойност 82.691 млн. лв., а пазарната му капитализация е към същата дата възлиза на 111.540 млн. лв. Досегашните му проекти включват два ваканционни комплекса в Созопол и по един в Черноморец, Банско и Паничище.

 

***
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (15.39% пазарен дял) и третото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ (по статистика на КФН за второ тримесечие на 2007 г.).
Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ – София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (9 пенсионни, 15 договорни фонда и инвестиционни дружества) над 200 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.