Решения от учредителното събрание на ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ. Увеличаване на капитала на дружеството.

Във връзка с публикации в ДВ бр. 15/17.02.2006 год., в. Дневник от бр.33/15.02.2006 год., и Решение на учредителното събрание на акционерите на дружеството за първоначално увеличаване на капитала на ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София /FРP/, Ви уведомяваме за следното:
На основание чл. 3, във връзка с чл. 5 от Приложение № 10 към Правилника  на борсата се регистрира на "Първичен пазар"следната емисия:
– емитент: ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София;
– брой акции преди увеличението: 500 000;
– броят акции, предложени за записване: 150 000;
– номинална стойност: 1.00 лв.;
– емисионна стойност: 1.00 лв.;
– борсов член-поемател, извършващ първичната продажба на правата: ИП Капман АД;
– присвоеният борсов код на издадените права на "Първичен пазар": R1FРP;
– броят на издадените права: 150 000;
– съотношение между издадените права и една нова акция –  право/акции: 1/1;
– начална и крайна дата на предлагане за първична продажба на правата на борсата: 27.02.2006/10.03.2006 год.;
На основание чл.9, във връзка с чл. 10 от Приложение № 10 към Правилника на борсата се регистрира на "Неофициален пазар" следната емисия:
– емитент: ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София;
– брой акции преди увеличението: 500 000;
– броят акции, предложени за записване: 150 000;
– номинална стойнос: 1.00 лв.;
– емисионна стойност: 1.00 лв.;
– началната и крайната дата за прехвърляне на правата: 27.02.2006/14.03.2006 год.;
– начална дата за записване на акциите: 27.02.2006 год.;
– крайна дата за записване на акции от увеличението: 05.04.2006 год.;
– начална дата за търговия на правата на борсата: 27.02.2006 год.;
– крайна дата за търговия на правата на борсата: 10.03.2006 год.;
– присвоеният борсов код на издадените права на неофициален пазар: R2FРP;
– броят на издадените права: 150 000;
– съотношение между издадените права и новите акции – право/акции: 1/1;
– борсов член-поемател, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Капман АД;
– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Обединена българска банка АД.
БФБ – София АД, уведомява всички борсови посредници, че първоначална продажба на  емисия права за първоначално увеличаване на капитала ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София ще стартира от 27.02.2006 год. чрез "Смесен закрит аукцион", организиран от Системата за търговия.
Борсовият код на емисията е R1FPP – регистриран в Listing:LIST. Времевия интервал за провеждане на аукциона е в периода от 09:30 ч. до 11:00 ч.
Вторичната продажба на емисия права на първоначално увеличаване на капитала на ФеърПлей  Пропъртиc АДСИЦ–София, ще стартира на 27.02.2006 год. от 9:30 часа до 13:00 часа. Борсовият код на емисията е R2FPP – регистриран в Listing: UNEO