СД на БФБ – Вземане на решение за регистрация на ЦК.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/20.02.2006 год., е взето следното решение:
На основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на акции”, на БФБ-София АД, следната емисия акции:
– Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
– ISIN код: BG1100042057;
– Размер на емисията: 500 000 лева;
– Номинална стойност на една акция : 1.00 лев;
– Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни,  свободно прехвърляеми.
– Наименование на Обслужващото дружество: "ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД;
– Наименование на Банка депозитар: Обединена Българска Банка АД;
– Дата на въвеждане за търговия: Ще бъде обявена в Борсовия бюлетин след подписване на договора за регистрация между Борсата и Емитента и заплащане на таксата за регистрация на емисията;
– На емисията се присвоява борсов код: FPP;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
– Наименование на латиница: FairPlay Properties REIT;
– Седалище: гр. София, ул.Атанас Дуков 36;
– Дан. №: 4220128771;
– Булстат: 131457471;
– Адрес за кореспонденция: гр. София, ул.Атанас Дуков 36;
– Тел: (+359 2) 819 91 02;
– Факс: (+359 2) 962 13 22;
– e-mail: office@fpp.bg;
– Представляващи: Маню Тодоров Моравенов – Изпълнителен директор;
– Директор за връзка с инвеститорите: Снежанка Димитрова Йотинска;
– Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.