Общо събрание на акционерите.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, свиква извънредно ОСА на 06.03.2006 год. от 10.00ч. в гр. София, ул. Атанас Дуков № 36 при следния дневен ред:
– Промени в устава на дружеството;
– При липса на кворум, събранието ще се проведе на 21.03.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
– Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 6/20.01.2006 год.