ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ сключи договори за Санта Марина.

В БФБ-София АД е постъпила информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:
В следствие на Решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ от 15.03.2006 год., дружеството сключи следните договори:
1. Договор за строителство с изпълнителя на целия проект за изграждането на обекта Ваканционно селище – “Санта Марина”, гр. Созопол, респективно притежател на всички изискуеми за законосъобразното строителство документи. Договорът се отнася за изграждането на Вили № 15, 16, 18 и 20 в гр. Созопол, чиито право на строеж е собственост на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ. Основните параметри по договорът са както следва:
– Цена на строителната услуга в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ евро за квадратен метър разгъната застроена площ. В тази цена не е  включен ДДС. Неизплатената част от цената ще се индексира на първо число от всеки месец с 1% /един процент/ на база изтекъл календарен месец, считано от 01.06.2006г.
– Срок за завършване на строителството с предаване на Разрешение за ползване на четирите сгради не по – късно от 30.04.2007г.
– Срок за заплащане на цената  – до изтичането на 1 /един/ месец, считано от датата на последното от четирите Разрешения за ползване.
2. Договор с който се възлага на „Санта Марина” АД посредничеството по осигуряването на клиенти, както и осигуряването на рекламната кампания във връзка с презентацията на собствените на дружеството имоти, за което “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ да заплаща  възнаграждение в размер от максимум 12% от продажната цена.