Дружеството да сключи договори със Санта Марина АД и Свети Иван Рилски ООД.

На заседание на СД на дружеството  от 18.08.2006 г. бяха взети следните решения:

1. Дружеството да сключи Предварителен договор за построяване и покупко-продажба на недвижим имот със "Санта Марина" АД на стойност с включен ДДС 2 193 879 /два милиона сто деветдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и девет/ ЕВРО с цел придобиване на недвижими имоти – апартаменти и ателиета във ваканционно селище "Санта Марина".
2. Дружеството да сключи Предварителен договор за построяване и покупко-продажба на недвижим имот с "Иван Рилски Пропъртис" ООД    на стойност с включен ДДС 3 090 288.96 /три милиона деветдесет хиляди двеста осемдесет и осем евро и деветдесет и шест евроцента/ ЕВРО с цел придобиване на недвижими имоти – апартаменти и ателиета във ваканционно селище "Свети Иван Рилски".