Други новини

БФБ-София АД е постъпила следната информация от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ /FPP/:
На Годишно ОСА на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, състояло се на 20.03.2007 год. е взето следното решение:
"ОСА не разпределя печалба за финансовата 2006 год."