Решения на ОСА

ОСА от 20.03.2007год. на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ са взети следните решения:
– Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
-Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
-Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
-Избор на регистриран одитор;
-Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
– Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2006 год.;
-Промени в органите на управление на дружеството:
Освобождава като членове на Съвета на директорите Анна Петрова Захариева-председател, и Дора Иванова Цолова ;
Избира за членове на Съвета на директорите Ивайло Александров Панов и Здравко Кирилов Иванов;

– Промени в устава на дружеството;
– Не разпределя дивидент за 2006 год.