Уведомление за дялово участие

ФеърПлей Интернешънъл АД-София /BFPI/ е прехвърлило свои акции от капитала на:
– ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/;
– Брой акции, обект на сделката: 1 479 200;
– Процент от капитала, обект на сделката: 2.92%;
– Пряко участие в капитала след прехвърлянето: 68.44%;
– Участие в капитала чрез свързани лица: 0.00%;
– Общо участие в капитала след прехвърлянето: 68.44%;
– Дата на прехвърлянето в ЦД: 16.05.2007 год.