Замяна на обслужващо дружество

С решение № 774-ДСИЦ от 20.06.2007 г. на КФН е издадено одобрение за замяна на обслужващо дружество „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт” ЕООД с „ФеърПлей Интернешънъл” АД.

Съгласно т.10.1. от Договор за възлагане извършването на дейност като обслужващо дружество  от 22.05.2007 г. сключен между „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ и „ФеърПлей Интернешънъл” АД, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОБСЛУЖВАЩОТО ДРУЖЕСТВО годишно възнаграждение за услугите по т. 1.1. от Договора както следва:
– при регистриран капитал в размер до 70 000 000 /седемдесет милиона/ лева – 3 % /три на сто/ от размера на регистрирания капитал;
– при регистриран капитал в размер над 70 000 000 /седемдесет милиона/ лева – 2 % /две на сто/ от размера на регистрирания капитал.

Съгласно т.11.1. от Договора за възлагане извършването на дейност като обслужващо дружество от 22.05.2007 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ОБСЛУЖВАЩОТО ДРУЖЕСТВО допълнително възнаграждение, в размер на 15% /петнадесет на сто/ от печалбата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка финансова година.
Печалбата е годишния финансов резултат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без влиянието на възнаграждението по т 11.1 преобразуван по правилата на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ.

Съгласно Чл. 60. (1) от Устава на дружеството размерът на всички разходи за управление и обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на дружеството, на обслужващи дружества, на регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар, за съответната година не могат да надхвърлят 6,5 (шест цяло и пет десети) на сто от стойността на активите по баланса на Дружеството за съответната година.