Анекс към договор за овърдрафт

На 13.07.2007 год. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София подписа Анекс №1 към Договор за овърдрафт от 29.06.2007 год. с Българска Пощенска Банка АД, в следствие на което:
– Срокът на кредита се удължава от три на петнадесет месеца;
– Видът на предоставения кредит се променя от овърдрафт на кредитен лимит-кредитна линия;
– Размерът на кредита се променя от EUR 500 000 на EUR 3 500 000.