Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Постъпили са уведомления за промяна в притежавано участие в емисия варанти с ISIN BG9200002228, издадена от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, както следва:

– Участието на Катерина Захариева е намаляло от 10,01% на 0%;

– Участието на Феърплей Интернешънъл АД се е увеличило от 28,04% на 39,96%.