Уведомление за разпределяне на дивидент

На проведеното на 14.06.2024 г. общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се взе решение за разпределяне на 100% от печалбата за 2023 г., преобразувана съгласно чл. 29, ал. 3 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, в размер на 803 595,30 лв. 

Размерът на дивидента е 0,0102 лв. на акция. Общият подлежащ на изплащане дивидент е в размер на 803 595,30 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 28.06.2024 г.

На акционерите, чиито акции се съхраняват по лични сметки в Регистър А на „Централен депозитар“ АД дивидентът ще бъде изплащан чрез „Уникредит Булбанк“ АД. С последващо решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще бъде определена началната и крайната дата на изплащане на дивидента.