Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 и 67800.35.135

На основание чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми предоставяме за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.139 по КК на град Созопол, община Созопол, с цел обособяване на нов УПИ от имота с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67800.35.135 по КК на град Созопол, с цел обособяване на 2 нови УПИ с отреждане „за сгради за курорт и допълващи дейности“ и „за КОО“. Становища, мнения и препоръки към съдържанието на Доклада за екологична оценка може да изпращате на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46 – Офис „Мулти Еко Консулт“ и на ел. поща: office@multi-ecoconsult.com в срок до 29.04.2022г. Всички получени в срок становища ще бъдат съобразени при изготвяне на Доклада за ЕО.

Задание за обхват ДЕО.pdf