Портфолио

Новини

Срокове за изплащане на дивидент

В изпълнение на решение по т. 6 от дневния ред на проведено на 14.06.2024 г. Общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за изплащане на дивидент за 2023 г., Съветът на директорите на дружеството определя следните срокове за изплащане на дивидента: Брутен размер на дивидента за една акция: 0,0102 лв.; Нетен размер на дивидента … още

Уведомление за разпределяне на дивидент

На проведеното на 14.06.2024 г. общо събрание на акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ се взе решение за разпределяне на 100% от печалбата за 2023 г., преобразувана съгласно чл. 29, ал. 3 от Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, в размер на 803 595,30 лв.  Размерът на дивидента е 0,0102 лв. … още

Сключени договори за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и за ползване на съществуваща площадкова ВиК мрежа

На 22.04.2024 г. „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в съответствие с овластяване от 19.04.2024 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК сключи договори по силата на който „Санта Марина“ АД, ЕИК 131366349 учредява в полза на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ безвъзмездно и безсрочно право на прокарване през част от поземлен имот с идентификатор … още