Портфолио

Новини

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Във връзка с изискванията на чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за постъпило уведомления за промяна в притежавано значително участие в емисия варанти с ISN BG9200002228, както следва:

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК – 12-07-2023

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Сключени договори за наем – 03-07-2023

Сключени договори за наем_2023.pdf