BG Flag
EN Flag
Търсене
Начална цена - BGN
0.96
Последна цена - BGN
0.53
Максимална цена - BGN
2.45
Минимална цена - BGN
0.215
Процентно изменение
-44.79%
Стойностно изменение
-0.43
ROA 0.04%
ROA / EBIT 0.04%
ROE 0.05%
ROE / EBIT 0.06%
DER 0.11
COL 6.18
TA 0.28
Последен отчет 11.03.2019
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
6F3 1 29.06.2018 0 .. 0.53 11.03.2019