BG Flag
EN Flag
Търсене
Начална цена - BGN
0.96
Последна цена - BGN
0.498
Максимална цена - BGN
2.45
Минимална цена - BGN
0.215
Процентно изменение
-48.13%
Стойностно изменение
-0.46
ROA 0.02%
ROA / EBIT 0.03%
ROE 0.03%
ROE / EBIT 0.04%
DER 0.18
COL 5.85
TA 0.29
Последен отчет 10.07.2019
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
6F3 1 28.06.2019 0 .. 0.498 10.07.2019