BG Flag
EN Flag
Търсене
Начална цена - BGN
0.96
Последна цена - BGN
0.494
Максимална цена - BGN
2.45
Минимална цена - BGN
0.215
Процентно изменение
-48.54%
Стойностно изменение
-0.47
ROA 0.03%
ROA / EBIT 0.03%
ROE 0.04%
ROE / EBIT 0.04%
DER 0.17
COL 6.53
TA 0.31
Последен отчет 16.09.2019
Данни за емисията Последен дивидент Цена на отваряне във валутата на котиране
Борсов код Номинал Дата Лева Dox/n % Цена от
6F3 1 28.06.2019 0 .. 0.494 16.09.2019