BG Flag
EN Flag
Търсене
 
Информация за първата облигационна емисия
 на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ
На 15.08.2006 г. е издадена първата емисия корпоративни облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с ISIN код BG2100030068.
Параметри на емисията*:
• Обща номинална стойност - 4 000 000 (четири милиона) евро;
• Номинална стойност на една облигация - 1 000 (хиляда) евро;
• Срок и падеж – 132 месеца, след датата на издаване на облигациите или до 15.08.2017 г.;
• Лихвен процент- 6-месечния EURIBOR с добавка от 4% (четири процентни пункта), но не по-малко от 7,25% годишно.
• Обезпечение  - първа по ред ипотека на право на строеж за изграждане на хотел в гр. Банско и застраховка на финансовия риск;

*  На проведеното на 10.02.2014 год Общо събрание на облигационерите на „ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ” (6F3A) са взети следните решения:
 
- Не приема промяна на досегашната Банката довереник;
- Променят се следните условия по облигационната емисия, както следва:
1. Удължава се срока на емисията с 36 (тридесет и шест) месеца или до 15.08.2017 год.;
2. Въвежда се нов план на купонните плащания, на следните дати:
 
15.02.2014 г.,
 15.05.2014 г. ,
 15.08.2014 г. ,
 15.11.2014 г. ,
 15.02.2015 г. ,
 15.05.2015 г. ,
 15.08.2015 г.,
 15.11.2015 г.
 15.02.2016, г.
 15.05.2016 г. ,
 15.08.2016 г.
 15.11.2016 г.
 15.02.2017 г. ,
 15.05.2017 г. ,
 15.08.2017 г.
3. Въвежда се амортизационен план на главницата, както следва:
- заедно с купонното плащане на 15.02.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
 
- заедно с купонното плащане на 15.05.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.08.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 150 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.11.2014 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.02.2015 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.05.2015 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.08.2015 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 250 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.11.2015 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.02.2016 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.05.2016 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
-  заедно с купонното плащане на 15.08.2016 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 250 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.11.2016 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.02.2017 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.05.2017 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 50 000 евро;
- заедно с купонното плащане на 15.08.2017 г. емитентът ще погаси и част от главницата с номинал 1 000 000 евро;

Дата на амортизационно плащане

Сума на главнично погашение

сума на непогасената главница на облигационната емисия

15.2.2014

50 000

2 150 000

15.5.2014

50 000

2 100 000

15.8.2014

150 000

1 950 000

15.11.2014

50 000

1 900 000

15.2.2015

50 000

1 850 000

15.5.2015

50 000

1 800 000

15.8.2015

250 000

1 550 000

15.11.2015

50 000

1 500 000

15.2.2016

50 000

1 450 000

15.5.2016

50 000

1 400 000

15.8.2016

250 000

1 150 000

15.11.2016

50 000

1 100 000

15.2.2017

50 000

1 050 000

15.5.2017

50 000

1 000 000

15.8.2017

1 000 000

0

 

2 200 000 

 

 
 
4. Променят се условията на съществуващата Кол опция, както следва: емитентът има право да изкупи до 100 % (сто процента) от номинала на емисията на датата на всяко от следните купонни плащания:
15.02.2014 г.,
15.05.2014 г.,
15.08.2014 г.,
15.11.2014 г.,
15.02.2015 г.,
15.05.2015 г.,
15.08.2015 г.,
15.11.2015 г.,
15.02.2016 г.,
15.05.2016 г.,
15.08.2016 г.,
15.11.2016 г.,
15.02.2017 г. и 15.05.2017 година.
Препратка към проспекта за облигационната емисия.
 
Информация за втората облигационна емисия
на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ

   Към 30.01.2013 г. успешно е пласирана втора по ред емисия корпоративни обезпечени облигации на дружеството.


Параметрите на облигационната емисия са както следва:


1. Пореден номер на емисията

Втора.

2. Вид ценни книжа

Корпоративни облигации.

3. Вид на облигациите

Облигациите са обикновени, лихвоносни, безналични (регистрирани при „Централен депозитар” АД), поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми.

4. Условия за прехвърляне на облигациите

Облигациите могат да се прехвърлят свободно, без ограничения, според волята на притежателя им.

5. Условия на предлагането

Първичното предлагане на облигации се извършва при условията на частно предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане). След записването на ценните книжа и сключването на облигационния заем, те ще бъдат заявени за регистрация в регистъра на емитентите при Комисията за финансов надзор и за търговия на „Основен пазар на Българска Фондова Борса, Сегмент за облигации”.

6. Цел на емисията облигации

Настоящата емисия облигации е строго целева и ще се използва на два транша за:

 • Първи транш за финансиране на проектиране и строителство на етап груб строеж на сграда за комплексно обществено обслужване и открит басейн във ваканционен комплекс ”Санта Марина”, гр. Созопол – общо 60 на сто от пласирания обем на облигационната емисия или 1 440 000 (един милион, четиристотин и четиридесет хиляди) евро.

 • Втори транш за финансиране на довършителни работи и обзавеждане на сграда за комплексно обществено обслужване във ваканционен комплекс ” Санта Марина”, гр. Созопол – общо 40 на сто от пласирания обем на облигационната емисия или 960 000 (деветстотин и шестдесет хиляди) евро.

 • Средствата от емисията облигации няма да бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на Данък добавена стойност.

7. Валута на емисията облигации

Валутата на емисията е Евро. Средствата от емисията са набрани по набирателна сметка в лева по фиксиран курс на БНБ (1.95583 лв. за 1 евро). Плащанията по лихви и главница ще бъдат извършвани в лева по фиксиран курс на БНБ (1.95583 лв. за 1 евро). При промяна на текущия фиксиран курс (1.95583 лв. за 1 евро)  всички плащания ще се извършват само в евро.

8. Лихва

Плаващ лихвен процент в размер на 3 (три) месечния Euribor плюс надбавка от 550 базисни пункта, но не по-малко от 6.50% (шест цяло и пет десети процента) годишно, платим на 3 (три) месечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните тримесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация.

9. Номиналната и емисионната стойност на всяка една облигация:

 • Номинална стойност – 1 000 (хиляда) евро.

 • Емисионна стойност - 1 000 (хиляда) евро.

10. Размер на емисията облигации:

Обща номинална стойност - 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) евро.

11. Срочност и падеж на емисията. Дата на сключване на заема:

Емисията е със срок за погасяване 96 месеца (деветдесет и шест месеца) след датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрация на емисията в „Централен депозитар” АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.


12. Начин и срок на погасяване на лихвата. Начин и срок на погасяване на главницата.

 • Лихвените плащания ще бъдат извършени на всеки 3 (три) месеца, като първото плащане ще бъде след изтичане на три месеца от Датата на сключване на облигационния заем - в деня на изтичането на съответния 3-месечен период.

 • Изплащането на главницата ще бъде извършвано на 6 месечни периоди  съгласно погасителен план.

13. Обезпечение:

 • Първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, част от Търговски комплекси № 1, №2 и №4, които  комплекси са собственост на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, находящи се в гр. Созопол;

 • Първа по ред договорна ипотека върху право на строеж за построяване на Сграда за обществено комплексно обслужване и открит басейн, находящи се в гр. Созопол;

 • Първи по ред особен залог върху настоящи и бъдещи вземания по сключени от Емитента договори за наем;

 • Първи по ред особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ на парични средства по банкови сметки.


Препратка към проспекта за облигационната емисия.
Информация за първата облигационна емисия
на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ


 • На 15.08.2006 г. е издадена емисия корпоративни облигации на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ с ISIN код BG2100030068. Емисията е записана от девет пенсионни фонда, една пенсионно-осигурителна компания, една търговска банка и един инвестиционен посредник .
 • Параметри на емисията:
 • • Обща номинална стойност - 4 000 000 (четири милиона) евро;
  • Номинална стойност на една облигация - 1 000 (хиляда) евро;
  • Обезпечение  - първа по ред ипотека на право на строеж за изграждане на хотел в гр. Банско и застраховка на финансовия риск;
  • Срок и падеж – 96 (деветдесет и шест) месеца, след датата на издаване на облигациите или до 15.08.2014 г.;
  • Лихвен процент- 6-месечния EURIBOR с добавка от 4% (четири процентни пункта), но не по-малко от 7,25% годишно.
  • Амортизационен план на главницата:
  - Погасяване на част от главницата с номинал 400 000 (четиристотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2011 г.;
  - Погасяване на част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2012 г.;
  - Погасяване на част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2012 г.;
  - Погасяване на част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.02.2013 г.;
  - Погасяване на част от главницата с номинал 500 000 (петстотин хиляди) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2013 г.;
  - Погасяване на част от главницата с номинал 200 000 (двеста хиляди) евро заедно с купонното плащане на 15.02.2014 г. и
  - Погасяване на част от главницата с номинал 2 000 000 (два милиона) евро, заедно с купонното плащане на 15.08.2014 г.

>> Проспекти - Облигации