BG Flag
EN Flag
Търсене
С Решение №5/12.04.2006 г. на СГС е вписано увеличението на капитала на дружеството от 500 000 (петстотин хиляди) лв. на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. чрез издаване на нови 150 000 (сто и петдесет хиляди) броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас, всяка една с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев.

С Решение №304-ПД/27.04.2006 г. на КФН е вписана емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

С Решение №7 на СГС/18.07.2006 г. е вписано увеличението на капитала на дружеството от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. На 25 350 000 (двадесет и пет милиона триста и петдесет хиляди) лв. чрез издаване на 24 700 000 (двадесет и четири милиона и седемстотин хиляди) безналични обикновени акции с право на глас и с единична номинална стойност един лев.

С Решение №616-Е/09.08.2006 г. на КФН е вписана емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.
С Решение №8 на СГС/28.09.2006 г. е вписано увеличението на капитала на дружеството от 25 350 000 (двадесет и пет милиона триста и петдесет хиляди) лв. На 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лв. 

С Решение №1047-Е/25.10.2006 г. на КФН е вписана емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.
Всички издадени акции от учредителната емисия, както и предлаганите нови акции са обикновени акции, даващи право на глас в Общото събрание, и на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

На 08.04.2008 г. Търговският регистър при Агенцията по вписванията вписа увеличението на капитала на дружеството от 50 700 000 (петдесет милиона и седемстотин хиляди) лева на 55 825 370 (петдесет и пет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева, разделен в същия брой акции.
 
С Решение №466-Е/23.04.2008 г. на КФН е вписана емисията в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

Всички издадени акции от учредителната емисия, както и предлаганите нови акции са обикновени акции, даващи право на глас в Общото събрание и на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. 
 
На проведеното на 08.09.2014 г. Извънредно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за намаляване размера на капитала на дружеството от 55 825 370 лв. на 27 912 685 лв. чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните от дружеството акции от 2,00 (два) лв. на 1,00 (един) лев.

На 22.12.2014 г., Търговският регистър при Агенция по вписванията вписа намаляване на номиналната стойност на емитираните от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ акции от 2.00 (два) лева на 1.00 (един) лев при запазване броя на издадените от Дружеството акции на 27 912 685 броя. Вписано бе и съответно намаление на размера на основния капитал на дружеството от 55 825 370 лв. на 27 912 685 лв., съгласно взето от акционерите решение на проведеното на 08.09.2014 г. Извънредно общо събрание.

През 2015г. на основание чл. 194, ал. 1, чл. 196, ал. 1 и 2 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и чл. 27, ал. 1 и 2 от Устава на дружеството Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис”АДСИЦ взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 27 912 685 лв., разпределен в 27 912 685 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, на до 33 495 222 лв., чрез издаване на нови до 5 582 537 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,00 лева за акция.

„ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ планира да използва привлечените средства за финансиране изграждането на втори жилищен комплекс до НСА в гр. София, район „Студентски”, кв. „Малинова долина” и за погасяване на текущи задължения на Дружеството.
На 08.02.2016г. с Решение№ 76 – Е Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на Дружеството за първчно публично предлагане на емисия акции, който може да бъде намерена на: http://www.fpp.bg/managment/96/prospectuses