BG Flag
EN Flag
Търсене
Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на изготвения съгласно Международните счетоводни стандарти, финансов отчет към 31.03.2018г

Нетна стойност на активите на Дружеството към 31.03.2018г.

Активи (в хил.лв.) Пасиви (в хил.лв.)
1. Текущи активи 46 137
1. Текущи пасиви 18 073
2. Нетекущи активи
28 726
2. Дългосрочни кредити
5 715
Общо активи: 74 863
Общо пасиви: 23 788
NAV (Нетна стойност на активите) 50 487
   


През 2018 година проектите на Дружеството се финансират основно чрез използване на комбинирана схема от средствата от капитала на дружеството, банкови кредити и емисии облигации. Чрез използването на тази комбинирана схема се постига оптимизация на цената на външното финансиране и поддържане на ликвидност за нормалното функциониране на Дружеството.

Капиталова структура към 31.03.2018г.

  (в хил.лв.)
Собствен капитал
51 075
Банкови заеми
6 212
Други текущи задължения
17 576