BG Flag
EN Flag
Търсене
Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на изготвения съгласно Международните счетоводни стандарти, финансов отчет към 31.12.2017г

Нетна стойност на активите на Дружеството към 31.12.2017г.

Активи (в хил.лв.) Пасиви (в хил.лв.)
1. Текущи активи 45 672 1. Текущи пасиви 17 393
2. Нетекущи активи
30 853 2. Дългосрочни кредити
6 284
Общо активи: 76 525 Общо пасиви: 23 677
NAV (Нетна стойност на активите) 52 848    


През 2017г. година проектите на Дружеството се финансират основно чрез използване на комбинирана схема от средствата от капитала на дружеството, банкови кредити и емисия облигации. Чрез използването на тази комбинирана схема се постига оптимизация на цената на външното финансиране и поддържане на ликвидност за нормалното функциониране на Дружеството.


Капиталова структура към 31.12.20171г.

  (в хил.лв.)
Собствен капитал
52 848
Банкови заеми
6 783
Други текущи задължения
16 894