BG Flag
EN Flag
Търсене
Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на изготвения съгласно Международните счетоводни стандарти, финансов отчет към 31.03.2017г

Нетна стойност на активите на Дружеството към 31.03.2017г.

Активи (в хил.лв.) Пасиви (в хил.лв.)
1. Текущи активи 49 250 1. Текущи пасиви 18 417
2. Нетекущи активи
30 953 2. Дългосрочни кредити
10 511
Общо активи: 80 203 Общо пасиви: 28 928
NAV (Нетна стойност на активите) 51 275    


През 2017г. година проектите на Дружеството се финансират основно чрез използване на комбинирана схема от средствата от капитала на дружеството, банкови кредити и емисия облигации. Чрез използването на тази комбинирана схема се постига оптимизация на цената на външното финансиране и поддържане на ликвидност за нормалното функциониране на Дружеството.


Капиталова структура към 31.03.20171г.

  (в хил.лв.)
Собствен капитал
51 275
Банкови заеми
11 008
Други текущи задължения
17 928