BG Flag
EN Flag
Търсене
Финансови данни - 28-01-2008
Представените по-долу избрани финансови данни за Дружеството се основават на изготвения съгласно Международните счетоводни стандарти, финансов отчет към 30.09.2017г

Нетна стойност на активите на Дружеството към 30.09.2017г.

Активи (в хил.лв.) Пасиви (в хил.лв.)
1. Текущи активи 52 602 1. Текущи пасиви 22 575
2. Нетекущи активи
30 808 2. Дългосрочни кредити
9 647
Общо активи: 83 410 Общо пасиви: 32 222
NAV (Нетна стойност на активите) 51 188    


През 2017г. година проектите на Дружеството се финансират основно чрез използване на комбинирана схема от средствата от капитала на дружеството, банкови кредити и емисия облигации. Чрез използването на тази комбинирана схема се постига оптимизация на цената на външното финансиране и поддържане на ликвидност за нормалното функциониране на Дружеството.


Капиталова структура към 30.09.20171г.

  (в хил.лв.)
Собствен капитал
51 188
Банкови заеми
10 325
Други текущи задължения
21 897