BG Flag
EN Flag
Търсене

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228 - 05-09-2022

Основна информация за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200002228

 

 

- Брой акции преди увеличението: 49 045 400;

- Борсов код на акциите: FPP;

- ISIN код на акциите: BG1100042057;

- Борсов код на издадените варанти: FPPV;

- ISIN код на издадените варанти: BG9200002228;

- Брой варанти, предложени за упражняване: 98 090 800;

- Брой неупражнени до момента варанти: 98 090 800;

- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;

- Емисионна стойност на акциите: 1.00 лв.

- Съотношение между издадените варанти и новите акции (варант/акции): 1/1;

- Подписката се счита за успешно приключила, независимо от броя на записаните акции;

- Начало на публичното предлагане: 02.09.2022 г.;

- Начало на подписката: 23.09.2022 г.;

- Край на подписката: 29.09.2022 г.;

- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД;

- Банка, в която е открита набирателна сметка: „Обединена Българска Банка“ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG08UBBS80025034589950;

- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили варанти най-късно до 12.09.2022 г.

- Последната дата за сключване на сделки с варанти на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 08.09.2022 г.