BG Flag
EN Flag
Търсене

Уведомление за приключване на подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез упражняване на варанти - 19-11-2021

На основание чл. 112б, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти от 07.10.2021 г. и решение на Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ от 12.10.2021 г., за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чрез издаване на до 219 517 800 (двеста и деветнадесет милиона петстотин и седемнадесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на един глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 1 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти от емисия с ISIN код BG9200001162, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на Комисия за финансов надзор, Ви уведомявам, че подписка за увеличение на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ приключи успешно на 16.11.2021 г.

Подписката стартира на 27.10.2021 г. и до приключването ѝ на 16.11.2021 г. се упражниха 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) броя варанти или се записаха 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) акции от увеличението на капитала. Емисионната им стойност в общ размер на 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Обединена Българска Банка“ АД.

Увеличаването на капитала се извършва в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. и съобщение по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, публикувано на 19.102021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

 Подписката приключи при следните резултати:

 Дата на приключване – 16.11.2021 г.;

Общ брой неупражнени варанти – 219 517 800 броя;

Брой записани и платени акции – 3 400 000 броя;

Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Обединена Българска Банка“ АД – 3 400 000 лева;

Разходи по публичното предлагане:

-Възнаграждение на инвестиционния посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД - 2500 лева;

Общо разходи по упражняването на варантите - 2500 лева;

 Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записването на акциите.

 Райчо Дянков    

Председател на СД и Изпълнителен директор

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ