BG Flag
EN Flag
Търсене

Уведомление за получено искане за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на ФПП АДСИЦ от 27 септември 2021 - 28-09-2021

До Комисия за финансов надзор

До „Българска фондова борса“ АД

До Инвестиционната общност

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 27.09.2021 г. Съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ получи искане от „ФеърПлей Интернешънъл“ АД, ЕИК 831372469, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. „Черни връх“ № 51 Б по реда на т. 36 „Ред за упражняване на варантите/право за записване на базовия инструмент“ от Проспект за публично предлагане на до 232 017 800 броя безналични поименни свободнопрехвърляеми варанти, издавани от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ (Проспекта), потвърден с Решение № 707-Е/06.10.2016 г. на Комисията за финансов надзор за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в срок до 14 дни от получаването на искането, на което да бъде взето решение за упражняване на правата по варантите. „ФеърПлей Интернешънъл“ АД изпълнява изискванията на проспекта като към датата на внасяне на искането, притежава над 3% от остатъчния (неупражнен) размер на емисията варанти, който е в размер на 219 517 800 броя.

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ на свое заседание ще разгледа постъпилото искане и ще вземе решение за свикване на общо събрание на притежателите на варанти на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ в предвидения в проспекта срок.

С уважение,

Райчо Дянков    

Председател на СД и Изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ