BG Flag
EN Flag
Търсене
"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ започва изплащането на дивидент за 2017г. - 02-11-2018
2 Ноември 2018г.

На основание чл.4 от ЗПЗФИ и чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН Ви информираме, че от 08.11.2018 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ започна изплащане на дивидент за 2017 г.

Размерът на дивидента е  112 694,36 лв. (сто и дванадесет хиляди,  шестстотин деветдесет и четири лв. и 36 ст.) или 0,0034 лв. (нула цяло и тридесет и четири хилядни лв.) брутен дивидент на акция.

Решението за разпределяне на паричен дивидент бе взето на Общото събрание на акционерите, проведено на 29 юни 2018 г. Право на дивидент имат лицата, вписани  в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 13 юли 2018г.

 

За информация:

Милена Захариева – Силаги

Тел. 02/8199103

Email: office@fpp.bg