BG Flag
EN Flag
Търсене
Уведомление за увеличаване на капитал с права - 25-02-2016

Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (6F3)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 02.12.2015 г., публикации във в. Капитал Daily от 17.02.2016 г. и в. Стандарт от 17.02.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 22.02.2016 г. и чрез интернет страниците на емитента ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ от 22.02.2016 г. и на упълномощения инвестиционен посредник ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД от 16.02.2016 г., БФБ-София АД въвежда за търговия на „Сегмент за права” емисия при следните параметри:
- брой акции преди увеличението: 27 912 685;
- брой на издадените права: 27 912 685;
- брой акции, предложени за записване: 5 582 537;
- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 5/1;
- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 5;
- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 700 000 бр. нови акции;
- присвоен борсов код на издадените права: 6F3M;
- ISIN код на правата: BG4000002163;
- номинална стойност: 1.00 лв.;
- емисионна стойност: 1.00 лв.;
- начална дата за търговия на правата на борсата: 01.03.2016 г.;
- крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.03.2016 г.;
- начална дата за прехвърляне на правата: 01.03.2016 г.;
- крайна дата за прехвърляне на правата: 15.03.2016 г.;
- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 22.03.2016 г.;
- начална дата за записване на акциите: 01.03.2016 г.;
- крайна дата за записване на акции от увеличението: 05.04.2016 г.;
- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ ОББ АД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК или към 29.02.2016 г. /понеделник/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 25.02.2016 г. /четвъртък/.