BG Flag
EN Flag
Търсене
Решение на извънредно общо събрание на акционерите - 15-01-2014

   На основание чл.4 от ЗПЗФИ, Ви уведомяваме, че на проведеното на    14.01.2014 г. Извънредно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ взеха решение за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за извършване на всички необходими правни и фактически действия за замяна на „Обединена българска банка”АД като банка-довереник на облигационерите във връзка с изискването на чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК и за изменение на част от условията на емисия облигации, ISIN код BG 2100030068, издадена от „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.