BG Flag
EN Flag
Търсене
Управление - 27-01-2008

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация "ФеърПлей Пропъртис"АДСИЦ има едностепенна форма на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

Кристина Петрова е изпълнителен директор на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ и отговаря за цялостната стратегия на управление и развитие на дружеството. Има над 15 г. опит на капиталовия пазар, в т.ч. като част от екипа на Комисия за финансов надзор в дейността й по лицензионни и разрешителни производства за дружества със специална инвестиционна цел, публични дружества и емитенти, управляващи дружества, инвестиционни посредници, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, лица, които управляват фондове за рисков капитал и други. Последователно е заемала длъжността ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ в инвестиционен посредник и във ФеърПлей Интернешънъл АД. Кристина е магистър по „Право“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Финансов мениджмънт“ от Университет за национално и световно стопанство, гр. София.

Иванка Ангелова е член на Съвета на директорите и отговаря за цялостната дейност, свързана с финансите и счетоводството на дружеството. Ваня има над 25 г. опит като главен счетоводител на строителни дружества, дружества, специализирани в дейности по лизинг и отдаване под наем на МПС и услуги със строителна техника и механизация, както и в търговията със строителни материали. Ваня е магистър по „Математика и информатика“ от ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив и магистър по „Счетоводство и контрол“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Виолета Кабзималска – Тахрилова е член на Съвета на директорите на дружеството и отговаря за бизнес развитието на недвижимите имоти. Виолета има над 12 г. опит в управлението на проекти, анализи и проучвания в областта на недвижимите имоти, и изготвяне на стратегии за развитие на клоновата мрежа на търговската верига Кауфланд България ЕООД и Ко КД. Виолета се присъедини към екипа на Fairplay International през 2017 г., където заема позицията експерт по бизнес развитие и отговаряше за анализа и внедряването на новите инвестиции на компанията. Виолета е бакалавър в катедра „Германистика и скандинавистика” на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Немска филология”, след което продължава специализацията си по програма „Езикознание и превод”.