BG Flag
EN Flag
Търсене
Нашата мисия - 27-01-2008
Съгласно устава на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ (Чл. 9. ал. 1 и 2) основната инвестиционна цел на дружеството е запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите и получаване на доход на базата на разпределение на риска и диверсификация на портфейла от недвижими имоти. Дружеството ще инвестира в недвижими имоти (сгради и земя), на територията на Република България, като чрез обслужващо дружество ще осъществява експлоатация на придобитите имоти като ги отдава под наем, лизинг, аренда или продава, или извършва строителство и подобрения.

Стратегията за постигане на инвестиционните цели ще бъде концентрирана върху:

  • осъществяване на високодоходни проекти за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови сгради;
  • реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми и други текущи плащания;
  • нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от Дружеството.
Дружеството инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради на територията на Република България. С цел намаляване на несистематичния риск за акционерите, "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ планира да изгради динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, като набраните средства ще бъдат инвестирани в различни видове недвижими имоти, находящи се в различни региони на Република България. "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ ще инвестира временно свободните си средства в определени разрешени от закона ликвидни ценни книжа.

Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които дружеството има намерение да се ориентира в средносрочен план са жилищни сгради в курортни комплекси, хотели и апартаментни къщи /apartment houses/ (жилищни сгради, които предлагат под наем апартаменти с частично хотелско обслужване) както на територията на страната, така и в рамките на София.