BG Flag
EN Flag
Търсене
Акционерите на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ гласуваха за 7.3 млн. лв. дивидент на годишно общо събрание - 25-03-2009

София, 25 март 2009 г.
   На проведеното на 25 Март 2009 г. Редовно общо събрание, акционерите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ взеха решение за разпределяне на 7 257 298,10 лв. от миналогодишната печалба като дивидент. Нетният финансов резултат на фонда за 2008 г. достигна 13.744 млн. лв., а печалбата му за разпределение надхвърля 7,765 млн. лв., като 93,5% от нея ще бъдат разпределени под формата на дивидент в размер 13 стотинки на акция. През изминалата година дружеството финализира 173 договора за продажба на апартаменти за общо 35.361 млн. лв. и сключи нови договори за 205 апартамента с обща стойност 44.5 млн. лв.
   Общото събрание овласти Съвета на директорите да закупи две офис сгради - „Хил тауър бизнес център” и „ФПИ – бизнес център”, в изпълнение на стратегията на дружеството за увеличаване на дела на инвестиционните имоти в портфейла, и постепенното му превръщане в класически АДСИЦ. Имотите са с отлична локация и напълно отдадени под наем с гарантирани договори, като цената им е съответно 17 млн. евро. и 10 млн. евро.
   „Очакваме включването в портфейла на сгради, които носят добър постоянен доход да повиши сериозно атрактивността на акциите на дружеството и да увеличи ликвидността им”, каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
   Акционерите избраха първия одитен комитет с мандат 4 години, в който влиза един представител на миноритарните акционери. Това ще увеличи прозрачността и възможностите за контрол от страна на институционалните инвеститори.
   Компанията обяви първите си прогнози за настоящата година, които имат консервативен характер, предвид икономическата конюнктура. Според тях, дружеството очаква да реализира 2 млн. лв. печалба за разпределение през 2009 г.
***
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (12,6% пазарен дял) и четвъртото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН за трето тримесечие на 2008 г.).
   Компанията е носител на приза „Дружество с най-добро корпоративно управление при дружествата със специална инвестиционна цел за 2006 г.” на Асоциацията на инвеститорите.
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е листвано на БФБ - София, на 17 февруари 2006 г. Основен акционер в дружеството е „ФеърПлей Интернешънъл” АД с 66,8 % дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 270 физически лица и юридически лица, дребни инвеститори.

За повече информация:

Снежана Йотинска
Директор за връзки с инвеститорите
81 99 121
s.yotinska@fpp.bg


"ААА Комюникейшънс"

София 1142
Ул. „Граф Игнатиев” 53А, ет. 3
Тел.: 987 00 06, 987 02 43
e-mai: office@aaa-comm.bg