BG Flag
EN Flag
Търсене
Акциите от четвъртото увеличение на капитала на дружеството ще се търгуват от 20 май 2008 г. - 19-05-2008
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 13/16.05.2008 год., е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 466-Е/23.04.2008 год. относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, уведомяваме за следното:
Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 154, ал. 7 във връзка с чл. 51, ал. 5 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” последваща емисия от Ценни книжа, както следва:
- Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/;
- ISIN код на емисията: BG1100042057;
- Размер на емисията преди увеличението: 50 700 000 лева;
- Размер на увеличението: 5 125 370 лева;
- Размер на емисията след увеличението: 55 825 370 броя акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лев;
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 20.05.2008 год. /вторник/.