BG Flag
EN Flag
Търсене
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ слючи договор за овърдрафт в размер на 1,5 млн. евро - 15-05-2008

На 14.05.2008 г. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ сключи договор за банков кредит при следните параметри:

• Вид на кредита:  овърдрафт;
• Сума  на договора: 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро;
• Краен срок на договора: Крайният срок за изплащане на всички задължения по кредита е 14.05.2010 г.

 Средствата по кредита ще бъдат използвани за оборотни средства.