BG Flag
EN Flag
Търсене
СД на БФБ - Вземане на решение за регистрация на ЦК. - 20-02-2006
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/20.02.2006 год., е взето следното решение:
На основание чл. 5, ал. 3, т. 3, във връзка с чл. 154 и чл. 60 от Правилника на Борсата, регистрира на “Неофициален пазар на акции”, на БФБ-София АД, следната емисия акции:
- Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
- ISIN код: BG1100042057;
- Размер на емисията: 500 000 лева;
- Номинална стойност на една акция : 1.00 лев;
- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни,  свободно прехвърляеми.
- Наименование на Обслужващото дружество: "ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт" ЕООД;
- Наименование на Банка депозитар: Обединена Българска Банка АД;
- Дата на въвеждане за търговия: Ще бъде обявена в Борсовия бюлетин след подписване на договора за регистрация между Борсата и Емитента и заплащане на таксата за регистрация на емисията;
- На емисията се присвоява борсов код: FPP;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
- Наименование: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
- Наименование на латиница: FairPlay Properties REIT;
- Седалище: гр. София, ул.Атанас Дуков 36;
- Дан. №: 4220128771;
- Булстат: 131457471;
- Адрес за кореспонденция: гр. София, ул.Атанас Дуков 36;
- Тел: (+359 2) 819 91 02;
- Факс: (+359 2) 962 13 22;
- e-mail: office@fpp.bg;
- Представляващи: Маню Тодоров Моравенов - Изпълнителен директор;
- Директор за връзка с инвеститорите: Снежанка Димитрова Йотинска;
- Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.