BG Flag
EN Flag
Търсене
Решения на ОСА. - 06-03-2006
На проведено ОСА от 06.03.2006 год., на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/, са взети следните решения:
- Избор на регистриран одитор;
- Промени в устава на дружеството.