BG Flag
EN Flag
Търсене
Промени в устава на дружеството. - 20-03-2006
С Решение на СГС от 13.03.2006 год., са вписани следните промени по партидата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:
- Промени в Устава на дружеството.