BG Flag
EN Flag
Търсене
Промени в капитала на дружеството. - 13-04-2006
С Решение на СГС от 12.04.2006 год., са вписани следните промени по партидата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/:
- Увеличава капитала на дружеството от 500 000 лева на 650 000 лева, чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка една.