BG Flag
EN Flag
Търсене
Общо събрание на акционерите. - 05-05-2006
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София /FPP/ свиква ОСА на 06.06.2006 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 51Б при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2005 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2005 год.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистрирани одитор;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2005 год.;
- Промени в устава на дружеството;
- Промяна в адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. Черни връх № 51Б;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на решение за извършване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК, определяне на начина на финансиране на сделките:
Набиране на средства чрез кредитиране в размер до 20 млн. Евро;
Набиране на средства чрез увеличаване капитала на дружеството;
Набиране на средства чрез емитиране на облигационна емисия.
- При липса на кворум, събранието ще се проведе на 21.06.2006 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
- Поканата за ОСА е публикувана в Д.В. бр. 36/02.05.2006 год.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 19.05.2006 год.