BG Flag
EN Flag
Търсене
Дата на първа котировка по нова емисия. - 17-05-2006
Във връзка с Решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 03/20.02.2006 год., относно регистрация на ценни книжа, определяме дата на първа котировка, както следва:
- Емитент: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ;
- ISIN код на емисията: BG1100042057;
- Борсов код на емисията: FPP;
- Пазар: “Неофициален пазар на акции”;
- Датата на първа котировка е 22.05.2006 год. /понеделник/